کلاهبرداری در بورس به چه صورت است؟

کلاهبرداری در بورس

گذشته ی کلاهبرداری هایی که در بورس اتفاق افتاده است به نخستین روزهای تشکیل این بازار برمیگردد. زمانی که کلاهبرداران بطور پیوسته بدنبال اغفال و فریب دادن سرمایه داران و سرمایه گذاران بصورت آشکارا یا پنهانی بودند؛ در نتیجه دائما پیشنهاد موسسه حقوقی اصفهان به سرمایه گذاران این عرصه و مخصوصا مبتدیانی که به تازگی […]