دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

مقنن در کشور ما به جهت حمایت از حقوق توابع ایرانی به آنها اختیار داده است تا بتوانند دادخواست دریافت تامین اتباع را از محاکم داشته باشند. بررسی ادعای غریبان در برابر وی را، به ودیعه آسیب فرضی نشأت گرفته از آن مدعی محول فرمایند. در نتیجه محکمه از دعوی غریب خواهان است که در… ادامه خواندن دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟

دادخواست کروکی فرضی

دادخواست بازسازی صحنه یا کروکی فرضی مواقعی از سمت متقاضی فرستاده و تنظیم میشود که محل وقوع حادثه یا کروکی حقیقی به هر علتی (به عمد یا ناخواسته) تغییر کرده باشد. اگر پیش از برهم خوردن و تغییر محل وقوع حادثه، اطلاعات و کروکی ای به وسیله کارگذار بیمه و یا مسئول راهنمایی و رانندگی… ادامه خواندن دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟