آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

مقنن در کشور ما به جهت حمایت از حقوق توابع ایرانی به آنها اختیار داده است تا بتوانند دادخواست دریافت تامین اتباع را از محاکم داشته باشند. بررسی ادعای غریبان در برابر وی را، به ودیعه آسیب فرضی نشأت گرفته از آن مدعی محول فرمایند. در نتیجه محکمه از دعوی غریب خواهان است که در ازای آسیب نشأتی از مخارج محاکمه و هزینه حق الوکاله وکیل، که به نامبرده ایرانی مدعی تکلیف میگردد، تمهید محول کند و چنانچه متهم بودن وی به جهت بی اساس بودن مدعی باشد، آسیب های متحمل به نامبرده ایرانی، از بیمه هزینه گردد.

دریافت بیمه توابع خارجی نیازمند دادخواست وی میباشد؛ به عبارت دیگر چنانچه در وهله اول است خوانده و در صورتی که در وهله تجدید نظر میباشد؛ تجدید نظر خوانده یا اگر دعوای ورود ثالث است طرف دعوای ورود ثالث میبایست دادخواست کند. همچنین در صورت نبود دادخواست، دادسرای راسا نسبت به دریافت تامین اتباع بیگانه اقدامی نمیکند. دادخواست دریافت تامین اتباع خارجی میبایست تا انتهای نشست نخست محاکمه بیان و از دادسرا دادخواست گردد. در مرحله اولین رسیدگی، دادگاه میبایست نشست پیگیری صورت دهد، بنابراین دادخواست وی تا انتهای جلسه اول دادرسی دائما امکان پذیر است.

درخواست دریافت تامین در مرحله تجدید نظر

در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدید نظر ممکن است بدون تشکیل جلسه دادرسی اقدام به اتخاذ تصمیم کند. در این صورت اگر تجدیدنظر خوانده ایرانی تامین بخواهد باید وقتی که دادخواست تجدیدنظر به او ابلاغ می شود و در مهلت ۱۰ روزی که برای پاسخ به این دادخواست درنظر گرفته شده است، تقاضای درخواست تامین اتباع بیگانه را ضمن لایحه دفاعیه خود تقدیم دادگاه کند.

اگر دادگاه تجدیدنظر اقدام به تشکیل جلسه دادرسی نکند، ممکن است حق درخواست تامین اتباع بیگانه از تجدیدنظر خوانده ایرانی سلب شود.

اما اگر دادگاه تجدیدنظر جلسه دادرسی تشکیل دهد، تجدیدنظر خوانده ایرانی تا پایان اولین جلسه دادرسی حق درخواست تامین را دارد. درخواست تامین اتباع بیگانه شکل خاصی نداشته و لازم نیست در قالب دادخواست مطرح گردد و می تواند کتبی یا شفاهی باشد.

اگر درخواست به صورت کتبی ارائه شود، در جلسه اول دادرسی صورت جلسه شده و دادگاه همان را مبنای اقدام خود قرار می دهد.

دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان
دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

مهلت سپردن تامین

قانون گذار مهلت خاصی را برای سپردن تامین تعیین نکرده. در نتیجه تعیین مهلت با دادگاه است (مهلت قضایی) که دادگاه این زمان را با توجه به وضعیت خواهان خارجی تامین خواهد کرد.

در مورد میزان تامین به این دلیل که هدف گرفتن تامین از اتباع بیگانه جبران خسارات احتمالی است که ممکن است در اثنای رسیدگی به خوانده ایرانی وارد شود، دادگاه باید با بررسی به قدر متیقنی از خسارات احتمالی برسد.

خسارت هایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناسی و سایر اقداماتی که ممکن است به تقاضای خوانده در دادگاه انجام شود. با برآورد همه این هزینه ها دادگاه به یک قدر متیقنی می رسد و تامینی را اخذ خواهد کرد بر اساس این هزینه ها است که احتمالا بر خوانده تحمیل خواهد شد.

برابر ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون گذار این اجازه را به دادگاه داده است که اگر در اثنای رسیدگی احراز کرد که تامین اخذ شده متناسب نبوده و مقدار آن کم بوده است، تامین را افزایش دهد و میزان تامینی را که از خواهان خارجی می گیرد متناسب با هزینه تحمیل شده به خوانده تغییر بدهد.

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تامین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.

دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان
دریافت تامین اتباع در دفتر وکالت اصفهان

ضمانت اجرای تامین اتباع بیگانه چیست؟

بعد از تعیین میزان و مهلت سپردن تامین توسط دادگاه، دادرسی در مهلت تعیین شده متوقف شده و پرونده وارد وقت احتیاطی می گردد.

بعد از منقضی شدن وقت احتیاطی، اگر خواهان خارجی تامین سپرده باشد. در این صورت دادرسی از توقیف خارج شده و به دعوا رسیدگی می گردد. اما اگر بعد از انقضای مهلت خواهان خارجی تامین را نسپرده باشد. در این صورت در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به تقاضای تجدیدنظر خوانده قرار رد دادخواست خواهان یا تجدید نظر خواه صادر می گردد.

دادگاه مکلف است نسبت به درخواست دریافت تامین اتباع، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید. تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادرمی گردد.

برای رد دادخواست خواهان، درخواست طرف مقابل لازم است و دادگاه حق ندارد. راسا و به این دلیل که خواهان یا تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر تامین را نسپرده، اقدام به صدور قرار رد دادخواست کند.

هرچند که اصل تعیین تامین، میزان تامین و مهلت آن قابل شکایت نیست. اما قرار رد دادخواست از این جهت که مشمول قواعد عمومی قرارهاست، ممکن است قابل تجدیدنظر، فرجام یا اعتراض ثابت باشد.

برای دریافت فرم دادخواست و ارائه راهکار های حقوقی مناسب، موسسه حقوقی اصفهان با بهترین و مجرب ترین وکلا پایه یک دادگستری اصفهان آماده ارائه خدمات میباشد.

منبع