اسقاط کافه خیارات در حقوق یعنی چه ؟

اسقاط کافه خیارات در حقوق یعنی چه ؟

اسقاط یعنی از بین بردن و کافه یعنی تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن همه خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات عموما به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. اسقاط کافه خیارات […]